سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع علماء راجستان 
معاونت مجمع 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
موسسه حضرت ولی عصر(عج) 
مسئول و موسس 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
انجمن درگاه شهید ثالث 
نائب رئیس 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
شبکه اطلاع رسانی امام المهدی ولی عصر 
مسئول شعبه اردو و هندى 
1385/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان ارتباطات اسلامى 
مبلغ- امام جمعه و جماعت 
 
 
فرهنگی مذهبی  
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
مبلغ- امام جمعه و جماعت  
 
 
فرهنگی مذهبی